• ภาษาไทย
    • English

You are here

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)ความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)ความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)

Date: 
Thu, 11/02/2023 - 09:00