• ภาษาไทย
    • English

You are here

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2558

เพื่อให้การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงของดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถสอนชดเชยได้

Date: 
Thu, 10/29/2015 - 01:45