• ภาษาไทย
    • English

You are here

โครงการไกด์เกษตรพี่ชวนน้องมาเรียน

โครงการไกด์เกษตรพี่ชวนน้องมาเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการไกด์เกษตรพี่ชวนน้องมาเรียน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประชุมสัมมนาปฏิบัติการ และศึกษาดูงานทางด้านการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้านการเกษตร 

 

Date: 
Tue, 12/15/2015 - 16:15 to Thu, 12/31/2015 - 16:15