• ภาษาไทย
    • English

You are here

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th
หรือสำนักงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสงและ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง(หลักสูตรภาคปกติ)
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(หลักสูตรภาคปกติ)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์(หลักสูตรภาคปกติ)

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tue, 03/06/2018 - 14:15 to Sat, 03/31/2018 - 14:15