• ภาษาไทย
    • English

You are here

กำหนดการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑๓

กำหนดการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑๓

วันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโดมและลานกิจกรรม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 

Date: 
Fri, 03/16/2018 - 16:15 to Sat, 03/31/2018 - 16:15