• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการการระบายขอโรคติเชื้อไวรัส

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการการระบายขอโรคติเชื้อไวรัส

เปลี่ยนแปลงกำหนดการค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งปฏิทินการศึกษา

เปลี่ยนแปลงกำหนดการค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งปฏิทินการศึกษา

การติดต่อประสานงานช่วง Work from Home

การติดต่อประสาานงานช่วง Work from Home

โรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

นำเสนอการจัดประชุม

นำเสนอการจัดประชุม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 82

จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 82

ระเบียบการรับสมัคร-ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 2 หลักสูตร
ระเบียบการรับสมัคร-ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564