• ภาษาไทย
    • English

You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์หนังสือ 3 ฉบับ

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 เรื่อง

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์  จํานวน 2 เรื่อง

1. หนังสือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวมจํานวน ทั้งสิ้น 9 อัตรา

2. จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตําแหน่ง Modeller ปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 6 (โควตาทักษิณศรีวิชัย)

คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ 
รอบที่ 6  (โควตาทักษิณศรีวิชัย) ประจำปีการศึกษา 2567  

วัดสวนกล้วย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระฐิน

วัดสวนกล้วย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระฐิน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการแจ้งกําหนดรหัสผ่านในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการแจ้งกําหนดรหัสผ่านในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)ความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)ความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)

งานประกันคุณภาพ เผยแพร่เล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2565

งานประกันคุณภาพ เผยแพร่เล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2565

สนง.ประกันสังคม ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

สนง.ประกันสังคม ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

มทร.ศรีวิชัยประชาสัมพันธ์ หนังสือ 3 ฉบับ

มทร.ศรีวิชัยประชาสัมพันธ์ หนังสือ 3 ฉบับ