• ภาษาไทย
    • English

You are here

ผลงาน/รางวัล : งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลงาน/รางวัล งานประกันคุณภาพการศึกษา

 ประจำปี 2560

  • คลิกที่นี้ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ"
  • คลิกที่นี้ : แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2559
  • คลิกที่นี้ : แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ในการรายงานและยืนยันการส่งผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

 

การจัดการความรู้  KM

 ประจำปี 2560

  • คลิกที่นี้ : บทความดีเด่น เหรียญทองแดง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ : รางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็น ครูดี ไม่มีอบายมุขต้นแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Thai