• ภาษาไทย
  • English

You are here

ผลงาน/รางวัล นักศึกษาและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

หน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์
 • คลิกที่นี้ : งานบุคลากร
 • คลิกที่นี้ : งานนโยบายและแผน
 • คลิกที่นี้ : งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • คลิกที่นี้ : งานบริการวิชาการ
 • คลิกที่นี้ : งานวิจัย
 • คลิกที่นี้ : งานการเงินและพัสดุ

 

สาขาพืชศาสตร์
 • คลิกที่นี้ : ภาคโปสเตอร์ : ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและผงถ่านต่อการสร้างแคลลัสและการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ของพรมมิ
 • คลิกที่นี้ : ภาคโปสเตอร์ 2 : Effect of Culture Media on Callus Induction and Plant Regeneration of Bacopa monnieri L.
 • คลิกที่นี้ : ภาคโปสเตอร์ 3 : ผลของสิ่งก่อกลายพันธุ์ต่อการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Cadamine lyrata
 • คลิกที่นี้ : ภาคโปสเตอร์ : ผลของเชื้อราต่อคุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมักจากทางใบปาล์มน้ำมัน
 • คลิกที่นี้ : ภาคโปสเตอร์ : การชักนำรากและอัตราการรอดชีวิตของต้นกล้าส้มจุก (Citrus reticulata Blanco)
สาขาสัตวศาสตร์
 • คลิกที่นี้ : ภาคบรรยาย : ผลกระทบของการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรต่อความมั่นคงทางอาชีพและสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในบริเวณรอบๆ ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • คลิกที่นี้ : ภาคโปสเตอร์ : Metabolizable Energy and Digestible Essential Amino Acids

สาขาประมง
 • คลิกที่นี้ : วีดิทัศน์ที่ 1 : ชีววิทยา นิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์ และการเกิดโรคปรสิตโมโนจีเนียนในปลาน้ำจืด และการจัดการสุขภาพในระบบเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในบริเวณลุ่มน้ำภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ธีรวุฒิ   เลิศสุทธิชวาล
 • คลิกที่นี้ : ภาคบรรยาย : การใช้สารสกัดจากผลปาล์มเพื่อการเร่งสีผิวของปลาทอง (Carassius auratus)
 • คลิกที่นี้ : ภาคโปสเตอร์ : การใช้สารสกัดจากผลปาล์มเพื่อการเร่งสีผิวของปลาทอง (Carassius auratus)

 

สาขาเกษตรกลวิธาน
 • คลิกที่นี้ : วีดิทัศน์ที่ 1 : เครื่องสับทางปาล์ม โดย ผศ.ชวกร มุกสาน
 • คลิกที่นี้ : วีดิทัศน์ที่ 2 : การพัฒนาวัสดุและการออกแบบหมอนรองศีรษะผู้ป่วยขณะผ่าตัด 

 

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คลิกที่นี้ :

 

สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร
 • คลิกที่นี้ : ภาคบรรยาย : ผลกระทบของการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรต่อความมั่นคงทางอาชีพและสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในบริเวณรอบๆ ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • คลิกที่นี้ : ภาคบรรยาย : รางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็น ครูดี ไม่มีอบายมุขต้นแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • คลิกที่นี้ : บทความดีเด่น เหรียญทองแดง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ : รางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็น ครูดี ไม่มีอบายมุขต้นแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Thai